Kontakt

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SOKÓŁ 3
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 im. dr Janusza Petera
22-600 TOMASZÓW LUBELSKI UL. ŻWIRKI I WIGURY 6
TEL. 84 6642443  FAX. 6658223  NIP 921-17-92-787  REGON 951091839

PKO S.A.O/TOMASZÓW LUBELSKI
NR KONTA: 61 1240 2832 1111 0010 4351 0907

ZARZĄD KLUBU
PREZES - mgr TOMASZ KŁOS
WICEPREZES - mgr ARTUR BEŃKO, SEKRETARZ - mgr KRZYSZTOF MANDZIUK
mandziuk@onet.eu

FORMA PRAWNA - STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ
DATA REJESTRACJI - 09 STYCZNIA 2002
WPIS DO EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ KULTURY FIZYCZNEJ STAROSTY TOMASZOWSKIEGO
POZYCJA NR 17/2001
------------------------------------------------------------------------------------------------
Copyright by Mandziuk 2008------------------------------------------------------------------------------------------------

STATUT
UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „ SOKÓŁ 3 ” 


• ROZDZIAŁ 1 - NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA I CHARAKTER PRAWNY
§ 1 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „ SOKÓŁ 3 ”, ZWANY DALEJ „ KLUBEM ”, JEST STOWARZYSZENIEM
ZRZESZAJĄCYM UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. DOKTORA JANUSZA PETERA
W TOMASZOWIE LUBELSKIM, RODZICÓW UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I SYMPATYKÓW.
§ 2
1. TERENEM DZIAŁANIA KLUBU JEST MIASTO I GMINA TOMASZÓW LUBELSKI.
2. SIEDZIBĄ KLUBU JEST SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W TOMASZOWIE LUBELSKIM
PRZY UL. ŻWIRKI I WIGURY 6
§ 3
KLUB JEST STOWARZYSZENIEM ZAREJESTROWANYM I Z TEGO TYTUŁU POSIADA
OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ.
§ 4
KLUB DZIAŁA ZGODNIE Z PRZEPISAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W POLSCE.

• ROZDZIAŁ 2 - CEL I ŚRODKI DZIAŁANIA
§ 5
CELEM KLUBU JEST:
1. PLANOWANIE I ORGANIZOWANIE POZALEKCYJNEGO ŻYCIA SPORTOWEGO UCZNIÓW
W OPARCIU O MOŻLIWOŚCI OBIEKTOWE I SPRZĘTOWE SZKOŁY ORAZ O POMOC
ORGANIZACYJNĄ I MATERIALNĄ RODZICÓW I SYMPATYKÓW KLUBU.
2. ANGAŻOWANIE WSZYSTKICH UCZNIÓW DO RÓŻNORODNYCH FORM AKTYWNOŚCI
RUCHOWEJ, GIER I ZABAW DOSTOSOWANYCH DO WIEKU,
STOPNIA SPRAWNOŚCI I ZAINTERESOWAŃ SPORTOWYCH.
3. UCZESTNICZENIE W IMPREZACH SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH NA OBSZARZE
DZIAŁANIA SAMORZĄDU I PO ZA NIM.
4. ORGANIZOWANIE WYPOCZYNKU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W FORMIE OBOZÓW
SPORTOWO-REKREACYJNYCH W OKRESIE FERII ZIMOWYCH JAK RÓWNIEŻ
W OKRESIE PRZERWY WAKACYJNEJ.
5. ORGANIZOWANIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKOŁY W CELU
WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU ICH SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ I UMYSŁOWEJ.
6. ORGANIZOWANIE DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM
FUNKCJI ZDROWOTNYCH.
7. ORGANIZOWANIE UCZNIOM WSZYSTKICH KLAS RÓŻNORODNYCH FORM
WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO.
8. KSZTAŁTOWANIE POZYTYWNYCH CECH CHARAKTERU I OSOBOWOŚCI POPRZEZ
UCZESTNICTWO W REALIZACJI ZADAŃ SPORTOWYCH KLUBU.

9. ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE:
9.1 SZKOLENIA ZAWODNIKÓW ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WSZECHSTRONNEJ
NAD NIMI OPIEKI TAK DYDAKTYCZNEJ JAK I WYCHOWAWCZEJ WRAZ Z KONTROLĄ
PRZESTRZEGANIA PRZEZ NICH STATUTU, REGULAMINÓW ORAZ PRZEPISÓW,
9.2 SZKOLENIA I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI INSTRUKTORÓW, TRENERÓW, SĘDZIÓW
I DZIAŁACZY WE WSPÓŁDZIAŁANIU Z ODPOWIEDNIMI INSTYTUCJAMI I ORGANIZACJAMI WRAZ
Z PROWADZENIEM NIEZBĘDNEJ EWIDENCJI ZGODNEJ Z OBOWIĄZUJĄCYMI W TEJ MATERII PRZEPISAMI,
9.3 KONTAKTÓW SPORTOWYCH Z ZAGRANICZNYMI ORGANIZACJAMI SPORTOWYMI,
9.4 WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO WRAZ Z PEŁNĄ REJESTRACJĄ WYNIKÓW,
STATYSTYKĄ I WYMAGANĄ DOKUMENTACJĄ.

10. ZAPEWNIENIE WARUNKÓW ORGANIZACYJNYCH I POMOCY MATERIALNEJ
DLA DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ CZŁONKÓW KLUBU.
11. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI PROMOCYJNEJ I GOSPODARCZEJ Z PRZEZNACZENIEM
UZYSKANYCH ŚRODKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ KLUBU,
12. POPULARYZACJĘ SPORTU WE WSZYSTKICH DOSTĘPNYCH FORMACH
(RADIO, TELEWIZJA, INTERNET, PRASA, WYDAWNICTWA, REKLAMY, IMPREZY MASOWE ITP.).
13. WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI WSZYSTKICH CZŁONKÓW KLUBU,
14. NIESIENIE POMOCY POPRZEZ PROPAGOWANIE SPORTU I KULTURY FIZYCZNEJ WŚRÓD
OFIAR WYPADKÓW, OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I DZIECI Z RODZIN ZAGROŻONYCH SPOŁECZNIE.
15. PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY W SZCZEGÓLNOŚCI NARKOMANII,
AGRESJI, ALKOHOLIZMOWI I NIKOTYNIZMOWI ORAZ WSPOMAGANIE RODZIN NIEWYDOLNYCH WYCHOWAWCZO,
16. DZIAŁANIE NA RZECZ WYRÓWNYWANIA SZANS MŁODZIEŻY Z RODZIN O TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ.
17. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO,
18. WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY POCHODZĄCEJ
ZE ŚRODOWISK WIEJSKICH,
19. DZIAŁANIE NA RZECZ POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM,
20. DZIAŁANIA NA RZECZ UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I PROMOCJI ZDROWIA,
POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM,
PROMOCJI I OCHRONY PRAW DZIECKA ORAZ UCZNIA. PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ WSPOMAGAJĄCEJ
ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH.
21.
DZIAŁANIE NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW
I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI.
22. PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ   PODTRZYMYWANIA TRADYCJI NARODOWEJ,
PIELĘGNOWANIA POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ,OBYWATELSKIEJI KULTUROWEJ

23. INNE DZIAŁANIA ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI W TYM ZAKRESIE PRZEPISAMI PRAWA.

§ 6 
KLUB REALIZUJE SWOJE ZADANIA STATUTOWE WE WSPÓŁDZIAŁANIU Z DYREKTOREM SZKOŁY,
RADĄ RODZICÓW, KLUBAMI SPORTOWYMI, WŁADZAMI SAMORZĄDOWYMI I SPORTOWYMI.
§ 7
KLUB OPIERA SWĄ DZIAŁALNOŚĆ PRZEDE WSZYSTKIM NA SPOŁECZNEJ PRACY SWOICH
CZŁONKÓW I DZIAŁACZY ORAZ POMOCY RODZICÓW UCZNIÓW.


• ROZDZIAŁ 3 - CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 8 
CZŁONKOWIE KLUBU DZIELĄ SIĘ NA:
1. ZWYCZAJNYCH,
2. WSPIERAJĄCYCH.
§ 9 
1. CZŁONKAMI ZWYCZAJNYMI KLUBU MOGĄ BYĆ UCZNIOWIE SZKOŁY,
W KTÓREJ KLUB MA SWOJĄ SIEDZIBĘ, RODZICE I NAUCZYCIELE,
KTÓRZY ZŁOŻĄ PISEMNĄ DEKLARACJĘ, ZAPŁACĄ WPISOWE I ZOSTANĄ PRZYJĘCI
PRZEZ ZARZĄD KLUBU.
2. MAŁOLETNI MOGĄ BYĆ CZŁONKAMI KLUBU ZA ZGODĄ ICH PRZEDSTAWICIELI USTAWOWYCH.
§ 10
CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI MAJĄ PRAWO DO:
1. UCZESTNICTWA W WALNYCH ZEBRANIACH KLUBU Z BIERNYM I CZYNNYM PRAWEM WYBORCZYM,
Z OGRANICZENIAMI OKREŚLONYMI W ART.3 UST.2 I 3 USTAWY – „ PRAWO
O STOWARZYSZENIACH ”, WŁADZ KLUBU,
2. UCZESTNICTWA W ZAWODACH I IMPREZACH SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KLUB,
3. ZGŁASZANIA PROPOZYCJI I WNIOSKÓW WOBEC WŁADZ KLUBU,
4. KORZYSTANIA Z WSZELKICH URZĄDZEŃ KLUBU NA ZASADACH OKREŚLONYCH PRZEZ ZARZĄD,
5. KORZYSTANIA Z INNYCH UPRAWNIEŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZARZĄD KLUBU.
§ 11
CZŁONKAMI WSPIERAJĄCYMI MOGĄ BYĆ OSOBY FIZYCZNE I OSOBY PRAWNE, KTÓRE
POPIERAJĄ CELE KLUBU, ZOSTANĄ PRZYJĘCI PRZEZ ZARZĄD I ZDEKLARUJĄ POMOC
MATERIALNO - FINANSOWĄ KLUBU.
§ 12
CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY MAJĄ PRAWO DO:
1. UCZESTNICZENIA BEZPOŚREDNIO LUB POPRZEZ SWOICH DELEGATÓW W WALNYCH
ZEBRANIACH KLUBU,
2. ZGŁASZANIA WNIOSKÓW I PROPOZYCJI WOBEC WŁADZ KLUBU,
3. KORZYSTANIA Z INNYCH UPRAWNIEŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZARZĄD KLUBU.
§ 13
DO OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KLUBU NALEŻY :
1. BRANIE CZYNNEGO UDZIAŁU W DZIAŁALNOŚCI KLUBU,
2. PRZESTRZEGANIE POSTANOWIEŃ STATUTU I UCHWAŁ WŁADZ KLUBU,
3. GODNE REPREZENTOWANIE BARW KLUBU,
4. PŁACENIE SKŁADEK NA ZASADACH USTALONYCH PRZEZ WALNE ZEBRANIE KLUBU.
§ 14
CZŁONKOSTWO W KLUBIE USTAJE POPRZEZ:
1. DOBROWOLNE WYSTĄPIENIE ZGŁOSZONE NA PIŚMIE DO ZARZĄDU,
2. SKREŚLENIE Z LISTY CZŁONKÓW UCHWAŁĄ ZARZĄDU W PRZYPADKU :
- UMYŚLNEGO NARUSZENIA POSTANOWIEŃ STATUTU,
- NIE BRANIA UDZIAŁU W DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ KLUBU PRZEZ OKRES 6 MIESIĘCY
3. DZIAŁANIA NA SZKODĘ KLUBU,
4. ROZWIĄZANIE SIĘ KLUBU.

• ROZDZIAŁ 4 - WŁADZE KLUBU
§ 15
1. WŁADZAMI KLUBU SĄ :
1.1 - WALNE ZEBRANIE KLUBU,
1.2 - ZARZĄD,
1.3 - KOMISJA REWIZYJNA
2. KADENCJA WŁADZ TRWA 2 LATA. WYBÓR WŁADZ NASTĘPUJE W GŁOSOWANIU TAJNYM
LUB JAWNYM W ZALEŻNOŚCI OD DECYZJI WALNEGO ZEBRANIA KLUBU.
3. UCHWAŁY WSZYSTKICH WŁADZ KLUBU ZAPADAJĄ ZWYKŁĄ WIĘKSZOŚCIĄ GŁOSÓW
O ILE POSTANOWIENIA STATUTU NIE STANOWIĄ INACZEJ.
§ 16
1. WALNE ZEBRANIE KLUBU JEST NAJWYŻSZĄ WŁADZĄ KLUBU I MOŻE BYĆ ZWYCZAJNE
I NADZWYCZAJNE.
2. WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE KLUBU ZWOŁYWANE
JEST PRZEZ ZARZĄD RAZ NA DWA LATA.
3. WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ZWOŁYWANE JEST PRZEZ ZARZĄD RAZ NA ROK.
4. NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE KLUBU ZWOŁYWANE JEST PRZEZ ZARZĄD KLUBU :
4.1 - Z WŁASNEJ INICJATYWY,
4.2 - NA WNIOSEK KOMISJI REWIZYJNEJ,
4.3 - NA WNIOSEK 1/3 OGÓŁU CZŁONKÓW.
5. NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE KLUBU ODBYWA SIĘ NIE PÓŹNIEJ NIŻ W CIĄGU MIESIĄCA
OD ZŁOŻENIA WNIOSKU LUB PODJĘCIA UCHWAŁY I OBRADUJE NAD SPRAWAMI DLA
KTÓRYCH ZOSTAŁO ZWOŁANE.
§ 17
1. DO WYŁĄCZNEJ KOMPETENCJI WALNEGO ZEBRANIA KLUBU NALEŻY :
1.1 - UCHWALENIE PROGRAMÓW SPORTOWEJ, ORGANIZ. I FINANS. DZIAŁALNOŚCI KLUBU,
1.2 - ROZPATRYWANIE I PRZYJMOWANIE SPRAWOZDAŃ ZARZĄDU I KOMISJI REWIZYJNEJ,
1.3 - UCHWALANIE NA WNIOSEK KOMISJI REWIZYJNEJ ABSOLUTORIUM DLA ZARZĄDU KLUBU,
1.4 - WYBÓR ZARZĄDU I KOMISJI REWIZYJNEJ,
1.5 - PODEJMOWANIE UCHWAŁ O ZMIANIE STATUTU LUB ROZWIĄZANIA KLUBU,
1.6 - USTALENIE WYSOKOŚCI I TRYBU PŁACENIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH,
1.7 - ROZPATRYWANIE I ROZSTRZYGANIE INNYCH SPRAW WNIESIONYCH POD OBRADY
WALNEGO ZEBRANIA KLUBU.
2. WALNE ZEBRANIE KLUBU JEST PRAWOMOCNE W PIERWSZYM TERMINIE PRZY OBECNOŚCI
CO NAJMNIEJ ½ CZŁONKÓW UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA, A W DRUGIM TERMINIE
BEZ WZGLĘDU NA LICZBĘ OBECNYCH, O ILE TERMIN TEN BYŁ PODANY W ZAWIADOMIENIU.
3. W WALNYM ZEBRANIU KLUBU MOGĄ BRAĆ UDZIAŁ Z GŁOSEM DORADCZYM OSOBY
ZAPROSZONE PRZEZ ZARZĄD.
§ 18
1. ZARZĄD KLUBU SKŁADA SIĘ Z 3 CZŁONKÓW WYBIERANYCH PRZEZ WALNE ZEBRANIE KLUBU
NA SWYM PIERWSZYM POSIEDZENIU, KTÓRZY SPOŚRÓD SIEBIE WYBIERAJĄ PREZESA,
WICEPREZESA I SEKRETARZA. LICZBĘ CZŁONKÓW ZARZĄDU KLUBU USTALA KAŻDORAZOWO
WALNE ZEBRANIE KLUBU. 
2. ZEBRANIE ZARZĄDU KLUBU ODBYWAJĄ SIĘ W MIARĘ POTRZEBY, NIE RZADZIEJ JEDNAK
NIŻ JEDEN RAZ NA DWA MIESIĄCE.
3. DO WAŻNOŚCI UCHWAŁ ZARZĄDU KLUBU KONIECZNA JEST OBECNOŚĆ CO NAJMNIEJ
½ LICZBY CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM PREZESA I SEKRETARZA.
 W RAZIE RÓWNOŚCI GŁOSÓW, DECUDUJĄCY GŁOS MA PRZEWODNICZĄCY ZEBRANIA.
4. W OKRESIE MIĘDZY POSIEDZENIAMI ZARZĄDU JEGO UPRAWNIENIA
PRZYSŁUGUJĄ 2 CZŁONKOM ZARZĄDU.
§ 19
DO ZADAŃ ZARZĄDU KLUBU NALEŻY KIEROWANIE BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ KLUBU
W OKRESACH POMIĘDZY WALNYMI ZEBRANIAMI KLUBU, A W SZCZEGÓLNOŚCI :
1. - REPREZENTOWANIE KLUBU NA ZEWNĄTRZ I DZIAŁANIE W JEGO IMIENIU,
2. - WYKONYWANIE UCHWAŁ WALNEGO ZEBRANIA KLUBU,
3. - UCHWALANIE OKRESOWYCH PLANÓW DZIAŁANIA I PRELIMINARZY BUDŻETOWYCH,
4. - POWOŁYWANIE I ROZWIĄZYWANIE KOMISJI PROBLEMOWYCH,
5. - PRZYJMOWANIE I SKREŚLANIE CZŁONKÓW,
6. - ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM I FUNDUSZAMI KLUBU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI,
7. - SKŁADANIE SPRAWOZDAŃ Z DZIAŁALNOŚCI KLUBU.
§ 20
1. CZŁONEK ZARZĄDU KLUBU MOŻE BYĆ ZAWIESZONY W CZYNNOŚCIACH LUB ODWOŁANY
ZE SKŁADU ZARZĄDU, JEŻELI NIE WYKONUJE PRZYJĘTYCH OBOWIĄZKÓW, DZIAŁA
NIEZGODNIE ZE STATUTEM BĄDŹ W INNY SPOSÓB ZAWIÓDŁ ZAUFANIE CZŁONKÓW KLUBU.
2. UCHWAŁĘ O ZAWIESZENIU W CZYNNOŚCIACH LUB ODWOŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU
PODEJMUJE ZARZĄD WIĘKSZOŚCIĄ 2/3 GŁOSÓW PRZY OBECNOŚCI CO NAJMNIEJ POŁOWY
UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA.
3. USUNIĘTY LUB ZAWIESZONY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO ODWOŁANIA SIĘ DO WALNEGO
ZEBRANIA W CIĄGU 30 DNI OD PODJĘCIA UCHWAŁY O USUNIĘCIU LUB ZAWIESZENIU.
§ 21
1. KOMISJA REWIZYJNA JEST ORGANEM KONTROLUJĄCYM CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI KLUBU.
2. KOMISJA REWIZYJNA SKŁADA SIĘ Z 3 CZŁONKÓW WYBIERANYCH PRZEZ WALNE
ZEBRANIE KLUBU. LICZBĘ CZŁONKÓW KOMISJI REWIZYJNEJ USTALA KAŻDORAZOWO
WALNE ZEBRANIE KLUBU.
3. KOMISJA WYBIERA ZE SWEGO GRONA PRZEWODNICZĄCEGO I SEKRETARZA.
3.1 - CZŁONKOWIE KOMISJI REWIZYJNEJ NIE MOGĄ BYĆ CZŁONKAMI ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO
ORAZ POZOSTAWAĆ Z NIMI W STOSUNKU POKREWIEŃSTWA, POWINOWACTWA
LUB PODLEGŁOŚCI Z TYTUŁU ZATRUDNIENIA. NIE MOGĄ BYĆ SKAZANI PRAWOMOCNYMI
WYROKAMI ZA PRZESTĘPSTWA Z WINY UMYŚLNEJ.
3.2 - CZŁONKOWIE KOMISJI REWIZYJNEJ MOGĄ BRAĆ UDZIAŁ W POSIEDZENIACH
ZARZĄDU Z GŁOSEM DORADCZYM 
4. KOMISJA REWIZYJNA DZIAŁA W OPARCIU O REGULAMIN ZATWIERDZONY
PRZEZ WALNE ZEBRANIE KLUBU.
5. DO CZYNNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ NALEŻY :
5.1 - PRZEPROWADZENIE OKREŚLONYCH KONTROLI DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
I FINANSOWEJ KLUBU,
5.2 - WYDAWANIE ZALECEŃ POKONTROLNYCH W PRZYPADKU STWIERDZENIA UCHYBIEŃ
W DZIAŁALNOŚCI, OKREŚLENIA TERMINÓW ORAZ SPOSOBÓW ICH USUNIĘCIA,
5.3 - SKŁADANIA SPRAWOZDAŃ Z CAŁOKSZTAŁTU SWEJ DZIAŁALNOŚCI NA WALNYM
ZEBRANIU KLUBU ORAZ STAWIANIE WNIOSKU O UDZIELENIE LUB ODMOWĘ UDZIELENIA
ABSOLUTORIUM USTĘPUJĄCEMU ZARZĄDOWI,
5.4 - SKŁADANIE ZASTRZEŻEŃ W STOSUNKU DO PROJEKTOWANYCH UCHWAŁ, POSTANOWIEŃ
I PRZEDSIĘWZIĘĆ ZARZĄDU, JEŻELI KOMISJA DOJDZIE DO WNIOSKU, ŻE SPOWODUJĄ
ONE LUB MOGĄ SPOWODOWAĆ NIEPRAWIDŁOWOŚCI W DZIAŁANIU KLUBU.
5.5 - WYSTĘPOWANIE Z ŻĄDANIEM ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA
KLUBU, WZGLĘDNIE Z WNIOSKIEM O ZWOŁANIE POSIEDZENIA ZARZĄDU W PRZYPADKU
STWIERDZENIA NIEZGODNYCH Z PRAWEM LUB STATUTEM BĄDŹ ISTOTNYMI INTERESAMI
KLUBU DZIAŁAŃ ZARZĄDU.
§ 22
1. CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ MOŻE BYĆ ZAWIESZONY W CZYNNOŚCIACH LUB ODWOŁANY
Z JEJ SKŁADU, JEŻELI NIE WYKONUJE PRZYJĘTYCH OBOWIĄZKÓW, DZIAŁA NIEZGODNIE
ZE STATUTEM , BĄDŹ W INNY SPOSÓB ZAWIÓDŁ ZAUFANIE CZŁONKÓW KLUBU.
2. UCHWAŁĘ O ZAWIESZENIU W CZYNNOŚCIACH LUB ODWOŁANY Z JEJ SKŁADU,
JEŻELI NIE WYKONUJE PRZYJĘTYCH OBOWIĄZKÓW, DZIAŁA NIEZGODNIE ZE STATUTEM,
BĄDŹ W INNY SPOSÓB ZAWIÓDŁ ZAUFANIE CZŁONKÓW KLUBU.
3. ODWOŁANY LUB ZAWIESZONY CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ MA PRAWO ODWOŁAĆ
SIĘ DO WALNEGO ZEBRANIA KLUBU W TERMINIE 30 DNI OD PODJĘCIA UCHWAŁY
O ODWOŁANIU LUB ZAWIESZENIU.
§ 23
W PRZYPADKU POWSTANIA WAKATU W ZARZĄDZIE LUB KOMISJI REWIZYJNEJ – WŁADZOM
TYM PRZYSŁUGUJE PRAWO DOKOOPTOWANIA NOWYCH CZŁONKÓW SPOŚRÓD CZŁONKÓW
KLUBU. LICZBA OSÓB DOKOOPTOWANYCH NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ
1/3 POCHODZĄCYCH Z WYBORU.

• ROZDZIAŁ 5 - WYRÓŻNIENIA I KARY
§ 24
1. ZA AKTYNY UDZIAŁ W REALIZACJI ZADAŃ KLUBU PRZYZNAWANE SĄ WYRÓŻNIENIA I KARY.
2. ZASADY ORAZ TRYB PRZYZNAWANIA WYRÓŻNIEŃ I NAGRÓD OKREŚLA REGULAMIN
UCHWALANY PRZEZ ZARZĄD KLUBU
§ 25
1. W RAZIE NARUSZENIA POSTANOWIEŃ STATUTU LUB UCHWAŁ WŁADZ KLUBU – ZARZĄDOWI
PRZYSŁUGUJE – ZGODNIE Z REGULAMINEM ZATWIERDZONYM PRZEZ WALNE ZEBRANIE KLUBU
– PRAWO WYMIERZANIA NASTĘPUJĄCYCH KAR:
1.1 - UPOMNIENIA,
1.2 - NAGANY,
1.3 - ZAWIESZENIA W PRAWACH CZŁONKA NA OKRES 12 MIESIĘCY,
1.4 - WYKLUCZENIA
2. OD UCHWAŁY ZARZĄDU O UKARANIU, CZŁONKOWIE KLUBU PRZYSŁUGUJE PRAWO
ODWOŁANIA SIĘ DO WALNEGO ZEBRANIA KLUBU W TERMINIE 30 DNI.
3. UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA KLUBU O UKARANIU JEST OSTATECZNA.

• ROZDZIAŁ 6 - MAJĄTEK I FUNDUSZE KLUBU
§ 26
1. NA MAJĄTEK KLUBU SKŁADAJĄ SIĘ NIERUCHOMOŚCI, RUCHOMOŚCI ORAZ FUNDUSZE.
2. NA FUNDUSZE KLUBU SKŁADAJĄ SIĘ :
2.1 - SKŁADKI CZŁONKOWSKIE,
2.2 - DAROWIZNY I ZAPISY,
2.3 - DOTACJE NA ZADANIA PAŃSTWOWE Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZ. ZLECONE KLUBOWI,
2.4 - DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE PRZEZ SAMORZĄD TERYTORIALNY,
2.5 - DOCHODY Z MAJĄTKU,
2.6 - DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,
2.7 - INNE WPŁYWY.
§ 27
DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW, PODEJMOWANIA ZOBOWIĄZAŃ
MAJĄTKOWYCH ORAZ UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW WYMAGANE SĄ PODPISY DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU KLUBU.

• ROZDZIAŁ 7 - ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE KLUBU
§ 28
ZMIANY STATUTU KLUBU WYMAGAJĄ UCHWAŁY WALNEGO ZEBRANIA KLUBU PODJĘTEJ
WIĘKSZOŚCIĄ 2/3 GŁOSÓW PRZY OBECNOŚCI CO NAJMNIEJ POŁOWY UPRAWNIONYCH
DO GŁOSOWANIA.
§ 29
1. ROZWIĄZANIE KLUBU MOŻE NASTĄPIĆ NA PODSTAWIE UCHWAŁY WALNEGO ZEBRANIA
KLUBU PODJĘTEJ WIĘKSZOŚCIĄ 2/3 GŁOSÓW PRZY OBECNOŚCI CO NAJMNIEJ POŁOWY
UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA.
2. UCHWAŁA O ROZWIĄZANIU SIĘ KLUBU OKREŚLA TRYB LIKWIDACJI ORAZ CEL
NA JAKI MA BYĆ PRZEZNACZONY MAJĄTEK.


WRÓC DO POCZĄTKU STRONY !

Reklama
 
 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=